Tagged: 3G

การเช็คเบอร์ my by CAT และวิธีเปิด-ปิดการใช้งาน Data

เป็นอีกคนนึงที่ใช้บริการของ my by CAT จากเครือข่ายของ กสท โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom ซึ่งต้องยอมรับว่าโปรโมชั่นบางตัว มีราคาและความเร็วที่ค่อนข้างน่าพอใจเมื่อเทียบกับเครือข่ายอื่นๆ ในราคาเดียวกัน บางท...