ประวัติและความเป็นมาของวัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย (Wat Rong Suea Ten)

เดือนธันวาคม 2559 ได้มีโอกาสไปเที่ยววัดร่องเสือเต้น ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งวัดนี้ที่โดดเด่น ก็จะเป็นพระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น เป็นศิลปะแบบไทยประยุกต์ โดยฝีมือของ นายพุทธา  กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  พอดีได้แผ่นพับซึ่งมีประวัติของวัด เลยเอามาบันทึกไว้ เผื่อท่านใดสนใจจะไปเที่ยวหรือแวะทำบุญ

ประวัติและความเป็นมาของวัดร่องเสือเต้น

ในอดีตสถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้างมาก่อน ดังจะพบเห็นเศษซากอิฐโบราณในบริเวณแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

เมื่อ 80-100 ปีก่อนจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ในสมัยนั้นยังไม่มีบ้านเรือนและผู้อาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าในสมัยนั้นมีมากโดยเฉพาะเสือ ที่ชอบกระโดดร่องน้ำไป ๆ มา ๆ ชาวบ้านเรียกว่า “ร่องเสือเต้น” และกลายเป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่า “บ้านร่องเสือเต้น”

ในปีพุทธศักราช  2537 ชาวบ้านร่องเสือเต้นทุกหลังคาเรือนได้ประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องการบูรณะวัดร่องเสือเต้น จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของชาวบ้านและเป็นที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพราะชาวบ้านยังไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน ต่างไปทำบุญวัดต่างๆ อย่างกระจัดกระจาย ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ช่วยกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้และได้ให้ชื่อว่า “วัดร่องเสือเต้น” ปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมด้วยช่วยกันสร้างถาวรวัตถุ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อ กันมาจนถึงปัจจุบันตลอดถึงให้รุ่งเรืองจนถึงภายภาคหน้าต่อไป

History

In the past, this place was location of the abandoned temple where a large of ancient ruins were he city.

80 – 100 years ago from elders’ saying in the village. The household in the period was not much inhabited by people while most of wild animals could be found especially tigers, they are eventually “Rong Suea Ten”, and it finally became the village’s name “Rong Suea Ten Village”

In 1996 all  household village in Rong Suea Ten Village had discussed to renovate Wat Rong Suea Ten or the Tiger Temple. The purpose of this was the villagers’ center for mentality and used as a location of Buddhist worship because the villagers still haven’t had a place for making merit at other temples. Therefore tried to develop this location and called “WAT RONG SUEA TEN” Nowadays there are faithful Buddhist, who contributed to build permanent buddhism preservation until now for future prosperity.

ประวัติการก่อสร้างวิหาร

วิหารของวัดร่องเสื้อเต้นแห่งนี้เริ่มการก่อสร้างเมื่อ 27ตุลาคม 2548 โดยมีขนาดความกว้า 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 จำนวนเนื้อที่ของวัด มีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา

สีน้ำเงินฟ้า แสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขจรขจายทั่วโลกซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป้นความจริงตามเหตุและผลเปรียบเสมือนดังท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์

แนวคิด เป็นการชักนำให้ชาวพุทธหัดกลับมาเข้าวัด และศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร สิ่งนั้นคือ อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ และมรรค 8 คือหนทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นั่นเอง

 

History of Monastery

The monastery of Wat Rong Suea Ten was established in October 27th, 2005 which its sized 13 meters width, 48 meters length and successfully completed in January 22nd,2016. Temple area was totals equal to 6 e acres.

Sky blue colour represents Dharma, The load Buddha virtue codes of moral the spread all over the world becomes the doctrine.

It displays the contemporary Buddhist art that implied the Lord Buddha’s doctrine.

The concept led Buddhists turned back and studied the Lord Buddha’s Dharma in order to apply for their daily life and for whom demanded to study this for withdrawal from the round of existences that is call 4 Noble Truths , gospel truth and Eightfold Path is the path that leads to extinguish sufferings.

 

ประวัติพระประธานในวิหาร

วัดร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 และได้สร้างอุโบสถเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ได้ทำการก่อสร้างองค์พระประธานสิงห์หนึ่ง ขนาดพระสูง 6.50 เมตร หน้าตักกว้า 5 เมตร โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 84,000 องค์และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งใต้ฐานพระพุทธรูป อนึ่งได้รับพระราชทานนามพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บรรจุที่พระเศียรองค์และพระประธานได้รับพระราชทานนามองค์พระประทานว่า “พระพุทธรัชมงคลบดีโลกนาถ”ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เป็นเจ้าในความเป็นแห่งราชา ที่เป็นที่พึ่งในสามโลก

History of Buddha Image in the temple

          Wat Rong Suea Ten, Rim Kok Sub-District, Muang District, Chiang Rai province, founded in 1996 and Buddhist temple was buil in October 27th, 2005. The Singha principal image was constructed in December 24th,2008 size 6.50 meters high, 5 meters lap wide, which 84,000 bodies of bodies of Phra Rod Lamphun and gems under Buddha base. Affectively get Act behalf of relics from the Supreme Patriarch of Thailand, Sangaraja Sakolmaha Sangha Ptuffing the cloak, and Buddha, and get signed the Load Chief, ruler, which means “Buddha Rajamongkol Bodhi Trilokanat”, which means Buddha is sacred as the Load is a refuge properties Raja world

ประวัติพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์ได้ทำการก่อสร้างเมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 และสำเร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2547 องค์ของพระธาตุ มีขนาดความสูง 10 คูณ 10 เมตร และมีความสูง 20 เมตร โดยยอดขององค์พระธาตุ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราสสกลมหาสังฆปริณายก

History of Wat Phra That Ked Kaew , Chula mani

History of Wat Phra That Ked Kaew, Chula mani founded in February 18th,2012 and successfully completed in 2014. Buddhist relics were 10 by 10 meters wide and 20 meters high. The summit of relics pagoda contained Buddha relics from the Supreme Patriarch of Thailand, Sangaraja Sakolmaha Sangkha Prinayok.

สถานที่ตั้งและการเดินทางไปวัดร่อเงสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น หมู่บ้านร่องเสือเต้น เลขที่ 306 หมู่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ฝั่งซ้ายด้านทิศตะวันนอกของเทศบาลนครเชียงราย ห่างจากสะพานแม่น้ำกก 300 เมตร ถ้าต้องการเดินทางไปที่วัดร่องเสือเต้นให้ไปตามถนนสายแม่จัน-แม่สาย เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำกกจะเห็นสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้าย เข้าไปประมาณ 250 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 50 เมตร จะเห็นวัดร่องเสือเต้นด้านขวามือ

How to get here

          Wat Rong Suea Ten , Suea Ten village is situated at 306, Moo 2 Rim-Kok Sub-District, Muang, Chiang Rai. Itsss   located alongside the Kok River, at Eastern left of Chiang Rai City Municipality, 300 meters away from the Kok River Bridge. If you want to visit the temple, go along Mae Chan – MaeSai Roa. When you across the bridge, you will see traffic light at an intersection, turn left again about 50 meters, it’s on the right side.

ขอบคุณข้อมูลจาก : แผ่นพับแนะนำวัดร่องเสือเต้น

และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/วัดร่องเสือเต้น-ตำบลริมกก-อำเภอเมือง-จังหวัดเชียงราย-1377394525916951

โทร 0820269038

You may also like...

2 Responses

  1. อยากเที่ยว พูดว่า:

    เคยไปครั้งหนึ่ง แวะไปวัดร่องขุ่นก่อน แล้วไปวัดร่องเสือเต้น สวยงามทั้งสองวัดเลยครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *