Tagged: certificate

หลักสูตรออนไลน์จากสถาบันต่าง ๆ เรียนจบรับประกาศนียบัตร

ถึงแม้ว่าช่วงนี้ เราจะทุเลาจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้วและคงมีส่วนน้อยมากที่ยัง Work from Home ทำให้ต้องไปใช้เวลาทำงานที่ Office กัน ช่วงก่อนหน้าหลายท่านอาจจะมีเวลาว่าง หลังจากไม่ได้ออกไ...