Tagged: my by CAT

การเช็คเบอร์ my by CAT และวิธีเปิด-ปิดการใช้งาน Data

เป็นอีกคนนึงที่ใช้บริการของ my by CAT จากเครือข่ายของ กสท โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom ซึ่งต้องยอมรับว่าโปรโมชั่นบางตัว มีราคาและความเร็วที่ค่อนข้างน่าพอใจเมื่อเทียบกับเครือข่ายอื่นๆ ในราคาเดียวกัน บางท...

เช็คเบอร์เครือข่ายมือถือเบื้องต้น

           วันนี้มีวิธีการเช็คเบอร์เครือข่ายมือถือ ทั้งของตัวเอง และเบอร์ของคนอื่น ว่าอยู่เครือข่ายเดียวกับของเราหรือเปล่า เพราะตอนนี้บางท่านก็ใช้โปรโมชั่นโทรฟรีในเครือข่าย แต่บางทีก็ไม่รู้ว่าเบอร์ที่...