Tagged: QR code

สร้าง QR Code ง่าย ๆ ด้วย Google URL Shortener

หากพูดถึงบริการย่อ URLที่ทำให้ที่อยู่เว็บไซต์ทีมี URL แบบยาว ๆ มาทำให้สั้นลง จะมีอยู่หลายเว็บที่เปิดให้บริการ เพื่อสะดวกในการแชร์ เช่น การแชร์ผ่าน social network อย่าง Facebook , Instagram หรือ twitte...