Tagged: touchpad

วิธีปิดการทำงาน Touchpad ของ Notebook Dell และยี่ห้ออื่นๆ

Touchpad เป็นส่วนสำคัญของของผู้ใช้โน๊ตบุ๊ค เพราะในกรณีที่ใช้งานแบบไม่มีเมาส์ Touchpad ช่วยให้การคลิกเลือก คลิกขวา ลาก และอื่นๆ แต่บางคนก็ไม่ชอบ หรือถนัดการใช้เมาส์มากกว่า เพราะถนัด และสามารถทำได้เร็วก...