Tagged: Router

การ Remote Mesh Wi-Fi D-link COVR-X1870

อุปกรณ์เสริมที่บางบ้านเลือกใช้ที่ค่อนข้างนิยมขึ้นมาคือ Mesh Wi-Fi เพื่อแก้ปัญหาการครอบคลุมของสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้าน ซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อ การตั้งค่าก็ยากง่าย แตกต่างกันบอกไป ในส่วนของวันนี้มีอุปกรณ์ตัว...